Põhikiri

EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTSI PÕHIKIRI
Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu üldkoosolekul 15. veebruaril 2017 Tallinnas.
I ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühing Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts (edaspidi EPSS ) on vabatahtlik omaalgatuslik heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes
huvides eesmärgiga lahendada haavandilise koliidi ja Crohni tõvega seonduvaid probleeme ning aidata täiustada haavandilise koliidi ja Crohni tõve
haigete ravitingimusi ja elukvaliteeti.
2. EPSS ühendab vabatahtlikkuse alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid eesmärgiga kaitsta haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigete ja neid hooldavate isikute
huve.
3. Oma tegevuses juhindub EPSS Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
4. EPSS ametlik nimetus on: MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts.
5. EPSS on iseseisev juriidiline isik, omab oma pangaarvet, sümboolikat, nime ja pitserit. EPSS-i aadress: Eesti Vabariik, Ümera 11-172, 13816 Tallinn.
6. EPSS kui ühiskondlik organisatsioon, teeb koostööd analoogiliste ühiskondlike organisatsioonidega Eesti Vabariigis ning teistes riikides.
7. EPSS võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige.
II TEGEVUSSUUNAD
1. Oma eesmärgi saavutamiseks arendab EPSS tegevusi, mis on suunatud:
1.1 haavandilise koliidi ja Crohni tõve haigete ja nende perede toetuseks;
1.2 haavandilise koliidi ja Crohni tõve ravivõimaluste parandamiseks;
1.3 haavandilise koliidi ja Crohni tõve sotsiaalhoolduse parandamiseks;
1.4 kontaktide loomiseks, koostöö tegemiseks haavandilise koliidi ja Crohni tõve probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal;
1.5 haavandilise koliidi ja Crohni tõve raviks vajaminevate ravimite ja toodete kohta informatsiooni levitamiseks ja nende toodete maksimaalse kättesaadavuse abistamiseks;
1.6 teadmiste levitamiseks haavandilise koliidi ja Crohni tõve ja selle ravist ning sellega seonduvatest probleemidest. Teavitades läbi erinevate meediakanalite ning välja andes vastavat kirjandust;
2. EPSS arendab oma liikmete kaudu tegevust kogu Eesti Vabariigis.
III LIIKMESKOND
1. EPSS-i liikmeskonda kuuluvad seltsi liikmed ja auliikmed.
2. EPSS-i liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda seltsi töös. Liikmeks võib olla iga inimene sõltumata kodakondsusest, elukohast ja east.
3. EPSS-i liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel ning liikmeks võtmine otsustatakse seltsi üldkoosolekul või juhatuse koosolekul.
4. EPSS-i üldkoosolekul või juhatusel on õigus välja arvata liikmete nimekirjast need, kes ei ole kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu.
5. EPSS-st saab välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
6. EPSS-i auliikmeks võib nimetada isikuid, kellel on suuri teeneid seltsi tegevuse arendamises või toetamises. Auliikmetel on õigus osaleda kõigil seltsi üritustel.
IV LIIKMETE ÕIGUSED
1. Valida ja olla valitud EPSS-i juhatusse, esitada avaldusi ja teha ettepanekuid juhatusele ning liikmetele ja saada neilt selgitusi oma pöördumiste kohta.
2. Saada soodustusi ja abi, mida selts osutab haavandilise koliidi ja Crohni tõve ning nende peredele seoses eelpool mainitud haigustega. Toetuse osutamise võimalused ja viisid otsustab üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus kirjaliku taasesitamist võimaldava kutse alusel. Otsuseid võetakse vastu hääletamise tulemuse põhjal. Otsus jõustub, kui selle poolt hääletab 51% kohalolijatest.
3. Võtta osa kõikidest seltsi üritustest.
4. Saada informatsiooni seltsi ürituste kohta.
V LIIKMETE KOHUSTUSED
1. Tunnistada ja täita kõiki EPSS-i põhikirja punkte.
2. Õigeaegselt täita seltsi kuulumise, samuti endale vabatahtlikult võetud, kohustusi.
3. Tunnistada ja täita EPSS-i poolt ülesseatud ülesandeid, eesmärke ning juhatuse otsuseid.
4. Hoida ja mitte kahjustada oma tegevusega EPSS-i mainet.
5. Tasuda liikmemaksu, mille suuruse otsustab EPSS-i üldkoosolek.
6. Lahkuv liige peab täitma enne lahkumist kõik antud aastal endale võetud lepingulised ja materiaalsed kohustused.
VI EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTSI STRUKTUUR
1. EPSS on ühtne organisatsioon.
2. EPSS-i eesotsas seisab 2-5 liikmeline juhatus, kes valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks.
3. EPSS-i üldkoosolekud toimuvad 1-2 korda aastas. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse ettepanekul.
4. EPSS-i üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt ⅕ liikmetest.
5. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes. Juhatus võib korraldada mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju.
VII EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTSI JUHATUS JA SELLE ÜLESANDED
1. Juhatus on EPSS-i otsuste elluviija.
2. Üldkoosolek määrab ametisse juhatuse ning annab talle tegutsemiseks volitused kolmeks aastaks.
3. Juhatuse tegevusvaldkonda kuuluvad:
3.1 Seltsi koosolekute ettevalmistamine ning kokku kutsumine.
3.2 Arvepidamine liikmete ja liikmemaksude üle.
3.3 Võtta vastu ja arvata välja seltsi liikmeid kirjaliku avalduse alusel.
3.4 Arvata välja seltsist liikmed, kes ei ole tasunud liikmemaksu kahe aasta jooksul.
3.5 Tegelemine kõigi majandusalaste küsimustega, vara hankimise, kasutamise ja hooldusega.
3.6 EPSS-i esindamine kõigis teistes organisatsioonides.
3.7 Oma tegevuses juhinduma Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
VIII EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTSI RAHALISED VAHENDID
1. EPSS-i rahalised vahendid moodustatakse liikmemaksudest, vabatahtlikest annetustest, laekumistest ettevõtetelt, riigilt, majandusorganisatsioonidelt ja
muust tegevusest.
2. EPSS võib omandada, asutada ja võõrandada oma tegevuseks vajaminevat vara põhikirjas ettenähtud korras.
3. EPSS võib omada hooneid, rajatisi ja muid materiaalseid väärtusi.
4. EPSS-i majandustegevusalased suhted riigi, kohalike omavalitsuste, teiste ühingute, ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulisel alusel.
5. EPSS-l on õigus saada riigi käest tasuta või tasu eest ruume, hooneid, seadmeid, maad.
6. EPSS hoiab oma raha pangas/pankades, saades hoiuseprotsenti ja võib anda laenu.
7. Finantsmajanduslikus tegevuses ei ole EPSS riigiorganitele omandikohustuslik ega allu nende kontrollile, v.a. seadustega ettenähtud juhud.
8. EPSS-i finantsmajandusliku tegevuse aruanded esitab liikmetele juhatus.
9. EPSS ei jaga oma vara ega tulu ning ei anna materiaalselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele.
IX EESTI PÕLETIKULISE SOOLEHAIGUSE SELTSI LIKVIDEERIMINE
1. EPSS likvideeritakse üldkoosoleku otsusega liikmete 51%-lise häälteenamusega.
2. EPSS likvideerimise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks komisjoni asukoha, tema volitused, likvideerimise korra ja
pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud.
3. EPSS-i likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon liikmetele likvideerimisaruande ja bilansi.
4. Ühingu likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja
sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.