Mis on isikuandmed ja isikuandmete töötlemine?

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv ning inimest tuvastada võimaldav on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada, näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms.

Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliigilised isikuandmed (varasemalt kui „delikaatsed isikuandmed“), milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Isikuandmete kogumine ja töötlemine võib toimuda õigusliku aluse olemasolul.

Eriliigiliste isikuandmete töötlemine on lubatud vaid teatud juhtudel. Isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda kehtestatud töötlemise põhimõtetest ja nõuetest.

Mis eesmärgil isikuandmeid töötleme ja kellele edastame?

Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi teeb kõik selleks, et kaitsta sinu isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Töötleme sinu isikuandmeid, kui:

  • Saadad meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse. Sel juhul kasutame sinu isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks.
  • Saadad meile e-kirja. Sel juhul kasutame sinu isikuandmeid kirjale vastamiseks.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need sinu isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud Avaliku Teabe Seaduse §-s 35-s

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame sinuga seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa jms).

Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Kuidas saad tutvuda andmetega, mida oleme sinu kohta kogunud?

Inimesel, kelle andmeid töötleme, on õigus saada selle kohta teavet ning tutvuda tema kohta käivate isikuandmetega. Selleks esita meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud sinu isikusamasuses.

Samuti on inimesel õigus nõuda oma andmete parandamist ja kustutamist, töötlemise piiramist ning andmete ülekandmist ühest ettevõttest teisele ettevõttele (kui meil ei ole sinu isikuandmete kasutamiseks enam lepingulist või seaduslikku alust). Selleks esita meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.

Saame nimetatud õigusi piirata ja jätta sinu taotluse rahuldamata, kui see:

  • Kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
  • Takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
  • Raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
  • Ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Kõigis küsimustes, mis on seotud sinu isikuandmete töötlemisega pöördu palun meie juhatuse liikme Janek Kapper, ibd@ibd.ee poole.

Juhul kui leiad, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud sinu õigusi, võid pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee ) või halduskohtusse.Eesti Põletikulise Soolehaiguse Seltsi andmekaitse tingimuste koostamisel oleme tuginenud Andmekaitse Inspektsiooni Isikuandmete töötleja üldjuhendile.